Life

ENGLISH

During the 3rd term some 3rd of ESO students prepared an audiovisual presentation entitled “This Is Me and This Is My Life”. In order to help them out, they were given a guideline where they could find the steps they had to follow to carry out the task. First of all, they had to write a script, then the teacher handed them in the corrected version and, at home, they had to do their best to memorize it all or at least some parts of the script. Finally, they had to record themselves and upload the video in: http://presentme-edu.com/ or http://youtube.com/. Then, the final product was displayed in class. The teacher assessed each student’s presentation taking into account several aspects such as: pronunciation, intonation, language use, coherence and maturity.

The aim of this task was to improve several skills that are of paramount relevance when learning a foreign language: both written and oral production as well as oral comprehension. Besides, this task was relevant to the students because they had to use their own input and background to talk in English and share their past and present experiences as well as their future plans with their classmates. This fact implies that their uniqueness as individuals was highlighted and, consequently, they gained self-confidence and self-esteem which are essential tools all through the adolescence period.

This task was quite successful basically due to two main reasons: on the one hand, the students were motivated because they could talk freely about themselves and their own interests and on the other hand, the topics and experiences they talked about were familiar to the other students. That is why this task stimulated the students’ attention to try to disentangle what their classmates were saying and, unconsciously, they improved their English language comprehension.

Congratulations to all the students who succeeded at accomplishing this task. Here are some samples of their work:

EUDALD ALSINA: http://present.me/view/372322-this-is-me-and-this-is-my-life

MARTA LÓPEZ: https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B7ioiBIXIMgYdU1adnlJRWZGRTQ/view

MARIO PEREGRINO: https://www.youtube.com/watch?v=XGZGzwQ2Edc

JORDI GARRIÉ: https://present.me/view/372709-videoonly

ALBERT LABODIA: https://youtu.be/Gs4UrpW-gRA

CATALÀ

Durant el 3r trimestre alguns alumnes de 3r d’ESO van preparar una presentació audiovisual titulada “This Is Me and This Is My Life”. Per tal d’ajudar-los, se’ls va donar una guia en la qual hi podien trobar els passos que havien de seguir per desenvolupar la tasca. Primer, van haver de redactar un guió, després la professora els va tornar la versió corregida i, a casa, havien de fer el possible per memoritzar-ho tot o si més no algunes parts del guió. Finalment, van haver de gravar-se i penjar el vídeo a: http://presentme-edu.com/ o a http://youtube.com/. El producte final es va exposar a l’aula. La professora va avaluar la presentació de cada alumne tenint en compte diferents aspectes com: la pronunciació, l’entonació, l’ús de la llengua, la coherència i la maduresa.

L’objectiu d’aquesta tasca era millorar l’assoliment de diverses habilitats que són de cabdal importància en l’aprenentatge d’una llengua estrangera: la producció oral i escrita, així com també la comprensió oral. A més, aquesta tasca era important pels alumnes perquè havien d’utilitzar la seva informació i el seu context personal i compartir amb els seus companys les seves experiències passades i actuals així com els seus plans de futur. Aquest fet implica que a través d’aquesta tasca es va destacar la singularitat de cada un dels alumnes, se’ls va donar protagonisme i conseqüentment van guanyar confiança en ells mateixos i autoestima, dues eines essencials en tot el període adolescent.

Aquesta tasca va tenir bastant èxit bàsicament per dos motius: per una banda, els alumnes estaven motivats perquè podien parlar sobre ells mateixos i els seus propis interessos i, d’altra banda, els altres alumnes se sentien identificats amb les experiències de les que va parlar cada alumne. És per això que aquesta tasca va estimular l’atenció dels alumnes per tal de poder esbrinar el que deien els seus companys i així, inconscientment, els alumnes van millorar la comprensió de la llengua anglesa.

Enhorabona a tots els alumnes que van assolir aquesta tasca. Aquí us mostrem alguns exemples:

EUDALD ALSINA: http://present.me/view/372322-this-is-me-and-this-is-my-life

MARTA LÓPEZ: https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B7ioiBIXIMgYdU1adnlJRWZGRTQ/view

MARIO PEREGRINO: https://www.youtube.com/watch?v=XGZGzwQ2Edc

JORDI GARRIÉ: https://present.me/view/372709-videoonly

ALBERT LABODIA: https://youtu.be/Gs4UrpW-gRA

GUIDELINE

This

 
Secured by Siteground Web Hosting